ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ವಿಳಾಸ

ಕಛೇರಿ ಹೆಸರು

ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಧರ್‌ ಎನ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583102

08392-272563

aclacbellary@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಶ್ರೀ. ಶಂಕರಾನಂದ ಮ ಬನಶಂಕರಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ರಾಮತೀರ್ಥನಗರ, ಸಂಖ್ಯೆ: 35, ಬಿ ಬಡಾವಣೆ, 2ನೇ ಹಂತ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹತ್ತಿರ, ಕಣಬರ್ಗಿ ರಸ್ತೆ,

ಬೆಳಗಾವಿ-590016

0831-2468825

aclacbelagavi@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ದಾವಣಗೆರೆ    

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಗೀತಾ ಯರೇಶೀಮಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನಂ: 49, 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ದಾವಣಗೆರೆ-577006

08192-255303

aclacdvg@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಧಾರವಾಡ     

 

ಶ್ರೀ.ಮುರಳಿ.ಎನ್‌,
ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಶೆಟ್ಟರ್‌ ಕಾಲೋನಿ, ಪಿ ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಧಾರವಾಡ-580008

0836-2448666

aclacdwd@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಕಲಬುರಗಿ     

 

ಶ್ರೀ. ಬನ್ನಪ್ಪ ಜೆ ಗುಡಿಮನಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ-126/ಎ44, ದರ್ಶನಾಪುರ, GDA, ಲೇಔಟ್‌, ಸಂತ್ರವಾಡಿ,

ಕಲಬುರ್ಗಿ-585101

08472-220364

aclacgulbarga@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಮೈಸೂರು     

 

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌.ಇ.ನಂದ,

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಠಾಣೆ ಎದುರು, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು-570009

0821-2420173

aclacmysore@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಮಂಗಳೂರು   

 

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪ್ರಸನ್ನಭಕ್ತ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

1ನೇ ಮಹಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಕಟ್ಟಡ, ಉರ್ವ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ ಎದುರು, ಮಂಗಳೂರು-575006

0824-2459619

aclacmangalore@rediffmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

      

 

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಹೆಚ್‌.ಓಂಕಾರಪ್ಪ,

ಜಂಟಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು          

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201

08182-222528

aclacshimoga@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ತುಮಕೂರು    

 

ಶ್ರೀ. ರೇವಣ್ಣ ಆರ್‌

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಸಂಜಯನಗರ, ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು-572104

0816-2278383

tmraudit@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಬೆಂಗಳೂರು    

 

ಶ್ರೀ. ಮುತ್ತುರಾಜು

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

4ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಟಿಟಿಎಂಸಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬಿ.ಎಂ.ಟಿ.ಸಿ., ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ,

ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560027

080-22267589

aclacbengaluru@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಬೀದರ್

 

ಶ್ರೀ. ವಿಷ್ಣು

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:8-10-34/3, ಶೇಂದ್ರ ಬಡವಾಣೆ, ರಂಗಮಂದಿರ ಹತ್ತಿರ,

ಬೀದರ್-585401‌

08482-226654

aclacbidar@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ  

 

ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಬಿ.ಬಸಿದೋಣಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ಪ್ರಭಾರ)

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಪೂರ್ವ ಬಲತುದಿ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587103

08354-235139

aclacbagalkote@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ವಿಜಯಪುರ

      

 

ಶ್ರೀ. ಮಾರುತಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಸಿದೋಣಿ 

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)  ,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ಲಾಟ್‌ ನಂ: 189, ಕೆ. ಎಸ್.‌ ಎಪ್‌. ಸಿ ಎದುರು, ವಿವೇಕ್ ನಗರ ಹತ್ತಿರ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪುರ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ, ವಿಜಯಪುರ-586109

08352-250319

aclacbijapura@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ     

 

ಶ್ರೀ. ಭೀಮರಾಯ.ಎಸ್

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ತುರವನೂರು ರಸ್ತೆ, ಬಸಪ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501

08194-227410

aclacchitradurga@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

      

 

ಶ್ರೀ. ಲೋಕೇಶ್‌ ಜಿ ಎ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್‌ ಸರೆನಿಟಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್‌ ಎದುರು ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಕಲ್ಯಾಣನಗರ, ಜ್ಯೋತಿ ನಗರ ಅಂಚೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577101

08262-234081

aclacchikmagaluru@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಚಾಮರಾಜನಗರ

      

      

ಶ್ರೀ. ಸಿ ಬಸವರಾಜು

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಸಂಖ್ಯೆ-322, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

08226-255160

aclacchamarajanagara@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

      

 

ಶ್ರೀ. ಮುರುಗೇಶ ವಿ 

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ),

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ನಂ. ಎಸ್ . ಎ-1, 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ,

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101.

08156-277033

aclacchikkaballapura@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಗದಗ

      

 

ಶ್ರೀ. ಶಾಂತವ್ವ ಯಮನಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ),

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 218, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಗದಗ-582103

08372-233772

aclacgadag@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಹಾಸನ

      

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಆರ್.‌ ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಹೋಂ ಪಕ್ಕ, ಹಾಸನ-573201

08172-268906

aclachassan@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಹಾವೇರಿ

      

 

ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಎಸ್‌ ಗಡದ್‌, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,(ಪ್ರಭಾರ)

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-34, ಬ್ಲಾಕ್‌  “ಸಿ” ಎಡಬಾಗ,

ಹಾವೇರಿ-581110

08375-249004

aclachvr@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಕೋಲಾರ

      

 

 

ಶ್ರೀ. ಮುರುಗೇಶ ವಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎದುರಿಗೆ,

6ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕುವೆಂಪುನಗರ, ಅಂತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆ,

ಕೋಲಾರ – 563101.   

08152-222309

aclackolar@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಕಾರವಾರ

      

 

ಶ್ರೀ. ಸತೀಶ್‌ ಜಿ ಪವಾರ್‌

 ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಬಾಲಾಜಿ ಎಂಟರ್‌ ಪ್ರೈಸಸ್‌ ಎದುರು ಹೌಸ್‌, ನಂ:1743/ಇ/ಎಫ್-1‌, ಹುಬ್ಬುವಾಡಾ, ಕೈಗಾ ರೋಡ್‌, (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) ಕಾರವಾರ-581306

 

08382-226541

aclackarwara@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಕೊಪ್ಪಳ

      

 

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್‌, 

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9,7,680/78, ಬಿ ಟಿ ಪಾಟೀಲ್‌ ನಗರ, ಹಳೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇರಿ ಹಿಂಬಾಗ, (ಕೂಡಲ ಸಂಮೇಶ್ವರ ನಿಲಯ)

ಕೊಪ್ಪಳ-583321

08539-222647

aclackoppal@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಮಡಿಕೇರಿ

      

 

ಶ್ರೀ. ಝೀವಲ್ ಖಾನ್‌ ಐ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಓಂಕಾರ್‌ ಹೋಟಲ್‌, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಮಡಿಕೇರಿ – 571201

 

 

08272-229093

aclackodagu@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಮಂಡ್ಯ

      

 

ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಮನೆ ನಂ: 1592, 1ನೇ ತಿರುವು, ವಿದ್ಯಾನಗರ, ಸಾಡೇ ಚರ್ಚ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಮಂಡ್ಯ-571401

 

08232-220803

aclacmandya@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ರಾಮನಗರ

      

 

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್‌ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್‌ ನಾಯಕ್‌ 

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ),

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌, ನಂ:173, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಐಜೂರು ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆ ಎದುರು, ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ, ರಾಮನಗರ-562159

 

080-27273566

aclacramanagara55@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ರಾಯಚೂರು

      

 

ಶ್ರೀ. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ 

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ),

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಸಂಖ್ಯೆ: 1-11-38/81, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ, ಲಿಂಗಸ್ಗೂರ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101

08532-231907

aclacraichur@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಉಡುಪಿ

      

 

ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ್‌ ನಾಯಕ್‌,
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,(ಪ್ರಭಾರ)

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ,

ರಜತಾದ್ರಿ ಎ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,

ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿ-576104.

0820 – 2574959

aclacudupi@gmail.com

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರ್ತುಲ, ಯಾದಗಿರಿ     

 

ಶ್ರೀಮತಿ. ಜಯಾಂಬಿಕ

ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಸ್ಥಳೀಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನ ವರ್ತುಲ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 18, ಎ ಬ್ಲಾಕ್‌, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ಯಾದಗಿರಿ-585202

 

08473-253716

aclacyadagiri@gmail.com

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 15-11-2023 03:28 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080