ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್

Service & Financials Rules ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ದಿ:06-06-2022 ರಿಂದ 10-06-2022

e-gov Financials (FBAS) Of Municipalities ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 19-05-2022 ರಿಂದ 21-05-2022

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:05-05-2022

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಅಂತಿಮ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31-12-2021ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ.

PUBLIC FINANCE ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ದಿ:23-05-2022 ರಿಂದ 27-05-2022

Khajane-II ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 25-05-2022 ರಿಂದ 26-05-2022

Procedure and Compliance to Audit Paras ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 17-05-2022 ರಿಂದ18-05-2022

e-gov Financials (FBAS) Of Municipalities ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 11-05-2022 ರಿಂದ 13-05-2022

e-gov Financials (FBAS) Of Municipalities ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 05-05-2022 ರಿಂದ 07-05-2022

Organization Behaviour and Human resource management ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ದಿ:04-05-2022 ರಿಂದ 07-05-2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ(ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-12

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಭೋಧಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ : 11-01-2022

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಅಟೆಂಡರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ)

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 14-01- 2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 14-01-2022

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-10

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ದಿನಾಂಕ 22-03-2022ರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷಾರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಕುರಿತು

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಟೆಂಡರ್‌ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080