ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಸೂತ್ತೋಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು E-PRSನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಕಛೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳು/ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇ-ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಅಡಕಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್‌ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ (ಅಂತಿಮ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ dated on 31-12-2022

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ (ಅಂತಿಮ) as on 01-01-2022

ಸೂತ್ತೋಲೆ ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು

ಸುತ್ತೋಲೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ dated on 31-12-2022

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರು (ಅಂತಿಮ)

ಸೂತ್ತೋಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆಯದ ತರಬೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ 31-12-2022

ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು. (ಅಂತಿಮ)

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 24-01-2023

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ( ಅಂತಿಮ) as on 31-12-2022

ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ)

One day Capsule on Khajane 2 ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 08-02-2023 ರಿಂದ 09-01-2023

ದಿನಾಂಕ: 31-12-2022 ರ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಸುತ್ತೋಲೆ-2 ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ದಿನಾಂಕ 20-05-2017 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾವಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠ ಪಟ್ಟಿ.

Refresher course on Public Finance & Financial Management ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 30-01-2023 to 04-02-2023

One day Capsule on PFMS, Income tax, PPP ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮೂರು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 23-01-2023 ರಿಂದ 25-01-2023

ಗ್ರೂಪ ಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ವೃಂದದ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಹುದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು. 31-12-2022

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 31-12-2021

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಜನವರಿ-2023 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಟೆಂಡರ್‌ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2023 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2023 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2023 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2023 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಪಾಸಪೋರ್ಟ ಪಡೆಯಲು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ.

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 14-12-2022

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ಪರೀಷ್ಕೃತ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರೂಪ A ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ 2023 ಕುರಿತು

ಬೆಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ e-Par ಮಾಹಿತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ 06-12-2022 ರೊಳಗೆ ಅ ನಿ ಪ್ರಾಂ ಕಚೇರಿ ಬೆಂ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಸೂತ್ತೋಲೆ ಸಿ ವೃಂದದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ e-Par ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರಾಂತಿಯ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 03-12-2022

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ (ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು) ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು.

PLACEMENT ORDER OF JUNIOR ACCOUNTANT

E PRS Form

ದಿನಾಂಕ 20-05-2017 ರಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ (ದತ್ತಾಂಶ ನಮೂದು ಸಹಾಯಕರು) ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಕುರಿತು.

1998-ನೇ ಸಾಲಿನ ಗೆಜೆಟಡ್‌ ಪ್ರೊಬೇಷನರ್‌ ಜಂಟಿ ನಿಯಂತ್ರಕರ ವೃಂದದಲ್ಲೆ ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರು/ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗಳ ನಿಯಮ ೩೨ರನ್ವಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗೆಜೆಟ್ 2021-22

ಸುತ್ತೋಲೆ

‌ ವಿತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ(ಅಂತಿಮ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - Sep 2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕುರಿತು

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ- 22-23

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ 2022

E PRS Form

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2022

ಸುತ್ತೋಲೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೂಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1098ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ2022)

ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರು (ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಸುತ್ತೋಲೆ ನಿಯಮ 53(ಎಫ್)‌ ರನ್ವಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

Public Finance ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು 12-07-2022 ರಿಂದ 16-07-2022

ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಪತ್ರಗಳನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಕಛೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇ- ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:05-05-2022

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಅಂತಿಮ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31-12-2021ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ.

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ(ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-12

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಭೋಧಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ : 11-01-2022

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ದಿನಾಂಕ 22-03-2022ರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷಾರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಕುರಿತು

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080