ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ / ಒದಗಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆ / ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ Grivience / 1902 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರೂಪ್‌-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾ ವರದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಲಿಂಕ್

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳಿಗಳ ನಿಯಮ ೩೨ರನ್ವಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರಭಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು.

ಗೆಜೆಟ್ 2021-22

ಸುತ್ತೋಲೆ

‌ ವಿತ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಉಪಯೊಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಖಜನೆ ೨ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 18-10-2022 ರಿಂದ 19-10-2022

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಟ್ರೈನಿಂಗ್‌ ಟಿ.ಡಿ.ಎಸ್ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 13-10-2022 ರಿಂದ 14-10-2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ(ಅಂತಿಮ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ - Sep 2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕುರಿತು

AG ತರಬೇತಿ 26-09-2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ- 22-23

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆದೇಶ

OB & HRM ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು 26-09-2022 ರಿಂದ 30-09-2022

Service and Financial services ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು 05-09-2022 ರಿಂದ 09-09-2022

One day Capsule on Public Procurement Procedure ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 22-08-2022 ರಿಂದ 23-08-2022

One day Capsule on Compliance to Audit Paras ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 25-08-2022 ರಿಂದ 26-08-2022

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ 2022

Financial Management ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು 22-08-2022 ರಿಂದ 26-08-2022

E PRS Form

e-gov Financials (FBAS) Of Municipalities ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 18-08-2022 ರಿಂದ 20-08-2022

ಉಪ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಹಿರಿಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು 2022

ಸುತ್ತೋಲೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರೂಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1098ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸುತ್ತೋಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು (ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ2022)

Financial Management ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು 26-07-2022 ರಿಂದ 30-07-2022

e-gov Financials (FBAS) Of Municipalities ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 25-07-2022 ರಿಂದ 27-07-2022

ಗ್ರೂಪ್‌ ಡಿ ನೌಕರರು (ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಸುತ್ತೋಲೆ ನಿಯಮ 53(ಎಫ್)‌ ರನ್ವಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಮನವಿ ಬಗ್ಗೆ.

Public Finance ವಿಷಯದ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತು 12-07-2022 ರಿಂದ 16-07-2022

One day Capsule on KHAJANE - II ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 25-07-2022 ರಿಂದ 26-07-2022

One day Capsule on Compliance to Audit Paras ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 06-07-2022 ರಿಂದ 07-07-2022

ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಪತ್ರಗಳನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ

One day Capsule on Public Procurement Procedure ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದಿನದ ಆನ್‌ ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಗಾರ 23-06-2022 ರಿಂದ24-06-2022

ಕಛೇರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಗಳ ಹಾಗು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಇ- ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲೇ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ದಿನಾಂಕ:05-05-2022

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿ (ಅಂತಿಮ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ:31-12-2021ರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ.

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ(ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್-ಬಿ ವೃಂದದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಆನ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಕುರಿತು

ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷತಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ-12

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಭೋಧಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಗ್ರೂಪ್‌ ಎ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ) ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ : 11-01-2022

ಸಹಾಯಕ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಅಟೆಂಡರ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಥತಾ ಪಟ್ಟಿ)

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದದಿಂದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾಧಿಕಾರಿಯ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 14-01- 2022

ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು 14-01-2022

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ದಿನಾಂಕ 22-03-2022ರೊಳಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸಾಕ್ಷಾರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಕುರಿತು

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಟೆಂಡರ್‌ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಜನವರಿ-2022 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 2022 ರವರೆಗೆ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲಿರುವ ಕಿರಿಯ ಲೆಕ್ಕಸಹಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು
ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2022, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080